پیشبینی ربیعی بازگشت به سیاست رفاهی صدقه ای در ۴ سال آینده

پیشبینی ربیعی بازگشت به سیاست رفاهی صدقه ای در ۴ سال آینده

به گزارش خبرگزاری نام سخنگوی دولت اظهار داشت: پیشبینی می کنم که در آینده سیاسی ایران و به صورت غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی صدقه ای بازگشت خواهیم کرد و این سیاست به شکل جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دنبال خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، علی ربیعی در اختتامیه همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه مساله سیاست رفاهی در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای درحال گذار از تفاوت های بنیادین برخوردار می باشد اظهار داشت: سیاست رفاهی در کشورهای در حال گذار که ایران هم همچون آن هاست ابعاد مختلفی دارد و دارای پیچیدگی های خاصی است.
وی ادامه داد: ابتدای شکل گیری نظام رفاهی در کشورهای توسعه یافته مقابله با سوسیالیسم رو به رشد در اروپا و نخستین جرقه های رشد نظریه های بیسمارکی است. در همان دوران به نحوی نظریه اولیه تأمین اجتماعی، نه بعنوان یک نظریه انسان دوستانه بلکه بر مبنای نظریه ایجاد ثبات شکل می گیرد و نظریه رفاه بخشی از نظریه ثبات در نظام سرمایه داری است.
وی با بیان اینکه در ادامه کشورهای توسعه یافته از این مرحله تاریخی عبور می کنند و سیاست رفاهی به منزله بخشی از اداره و حکمرانی جامعه مورد تنازع گروه های فکری مختلف قرار می گیرد و یک سیر تطور سیاست های رفاهی را در کشورهای درحال توسعه می بینیم اظهار داشت: در کشورهای درحال گذار از نظر تاریخی هنوز مرحله ثبات طی می شود منتها این دفعه نه در مقابل یک نظریه مارکسیستی شالوده شکن، بلکه در کشورهای درحال گذار نظریه رفاه را از چند جنبه مدنظر قرار می دهیم که یکی بحث ثبات است.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خودش نیازمند نظریه رفاهی است. وجه دیگر وجه کنش های سیاسی است یعنی بخشی از نظریه های رفاهی در کشورهای درحال گذار همچون در کشور ما مبتنی بر بی سامانی سیاسی و رقابت در بی سامانی سیاسی است. در کشورهایی که بی سامانی سیاسی وجود دارد و ما هم از این دسته هستیم چالش ها و رقابت های سیاسی هم در این عرصه قرار می گیرد. در واقع سیاست رفاهی بعنوان کنش سیاسی درنظر گرفته می شود.
وی با تکیه بر این که «مهم است که بدانیم از چه منظری به سیاست رفاهی بنگریم؛ آیا از منظر امنیت می نگریم یا از منظر یک کنش سیاسی؟ » اظهار داشت: آنچه باید ابتدا در سیاست گذاری رفاهی مشخص شود این است که بدانیم سیاست گذاری رفاهی بخشی از توسعه و رشد جامعه و دیدگاه های عدالت گونه در دل نظریه های توسعه است.
ربیعی اضافه کرد: به صورت کلی وقتی سیاست رفاهی را بعنوان یک سیاست عدالت نگر می بینید که لازمه سیاست های توسعه و حتی مقوم آن است، زاویه نگاهی است که حقوق و حق جامعه و بخشی از سیاست گذاری توسعه به حساب می آید. این جایگاه، جایگاه ورود درست به سیاست های رفاهی است. باید بپذیریم که منهای سیاست های رفاهی، اداره جوامع ممکن نیست و توسعه ها، توسعه های مصیبت باری خواهند بود.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه به تبیین پیشینه سیاست گذاری رفاهی در ایران در سه دوره پرداخت و اظهار داشت: یک دوره، دوره اوایل انقلاب است که نمی توان گفت در آن دوره دیدگاه و نظریه خاصی وجود داشته است؛ ریشه انقلاب، عدالت بوده است و اساسا همه دیدگاه ها و نظریه ها در دل نظریه انقلاب حل شده بود. یک گرایش عمومی هم وجود داشته که رسیدگی به مستضعفان است ولی حاوی برنامه و سیاست عملی نیست و یک آرمان است. سیاست های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان است.
وی ادامه داد: در دوران پس از جنگ، جامعه مطالبه گر می شود و با نوعی سیاست رفاهی تور مواجه هستیم. نمیخواهم اسمش را سیاست رفاهی جبرانی بگذارم ولی لفظ تور را به خصوص به کار می برم. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت، وام گرفته ام به این معنا که عده ای از کشتی توسعه به بیرون پرتاب شده بودند که قرار بود تور پهن نماییم و آنها را بگیریم.
ربیعی با اشاره به اینکه «در دوره بعد، به سیاست رفاهی صدقه ای می رسیم» اظهار داشت: در این دوره منزلت مردم را نگاه نمیکنیم بلکه تقویت سفره مردم سیاست رفاهی جدی می شود که هنوز هم کاربرد دارد و پیشبینی می کنم که در آینده سیاسی ایران و به صورت غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی صدقه ای بازگشت خواهیم کرد و این سیاست به شکل جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دنبال خواهد شد.
وی با طرح این پرسش که چه سیاست رفاهی را مطلوب می دانیم؟ اظهار داشت: سیاست رفاهی مبتنی بر دیدگاه ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری فرصت برابر برای همه ایرانی ها که باید منجر به توانمند کردن همه مردم شود مدنظر است. البته یک جدال نظری بود. آنچه امروز لازم است دنبال نماییم سیاست رفاهی مبتنی بر توانمندسازی است و در این راه باید سیاست گذاری چندبعدی را دنبال نماییم و آنرا در کنار سیاست های رشد کشور ببینیم. توسعه را باید طوری تعریف نماییم که رشد و رفاه هر دو در آن دیده شوند. ر عین حال ما نمیتوانیم در کشورهای درحال گذار، ثبات را درنظر نگیریم.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اضافه کرد: چون سیاست های رفاهی توانمندساز دراز مدت هستند دولت ها ناچار می شوند به سیاست های رفاهی ثبات ساز برگردند. اشکالی وجود ندارد اما باید آگاهانه بدانیم که سیاست رفاهی را تا چه اندازه در جهت اصلاحات ساختاری جلو ببریم ولی توانمندسازی را هم فراموش نکنیم.
وی با تکیه بر اینکه «الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندکردن است» اظهار نمود: رفاه، توسعه و ثبات سه ضلعی هستند که نیاز داریم. رشد و رفاه باید ذیل توسعه تعریف شوند. دادن فرصت برابر اجتماعی و توزیع عدالت در دراز مدت از ناامنی جلوگیری می کند.
ربیعی خاطرنشان کرد: سیاست صدقه ای، شیرین است و جامعه به لایک و هورا می رسد. متاسفانه جامعه ما به شدت جامعه لایکی و هورایی شده است. هورایی بودیم، لایکی هم شده ایم. ما نیاز داریم که این سه ضلع رفاه، توسعه و ثبات را جلو ببریم. سیاست رفاهی پیچیده است چونکه ذینفعان مختلف دارد و سیاست رفاهی نمی تواند بخشنامه ای باشد. سیاست رفاهی صدقه ای که فرق می کند و پول پاشی است.
وی با بیان اینکه «دومین مساله ما نحوه اجرای سیاست است» اظهار نمود: در حوزه سیاست گذاری رفاهی، تشخیص مساله یک مولفه بسیار بنیادین است. شناخت مساله شرط اساسی است و نخستین گام آن برخورداری از یک پایگاه اطلاعات است. هیچ سیاست رفاهی بدون پایگاه اطلاعاتی جلو نمی رود. زحمت زیادی برای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها کشیده شد و هنوز هم مقاومت هایی وجود دارد و نگرانم از مرداد سال جاری این پایگاه که این همه برایش زحمت کشیدیم دیگر دیده نشود.
ربیعی اضافه کرد: میان ساخت و ساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. پروژه های فنسی و اجتماعی با همدیگر متفاوت هستند. در میدان انقلاب فنس میکشید و یک تندیس بالا می آید، در بیابان فنس می کشید و یک موشک شلیک می شود اما سیاست های اجتماعی سیاست فنسی نیستند و دشوار و دشوار می باشد و ذینفعان مختلف دارد که باید رشد کنند. سیاست رفاهی صدقه ای، سیاست فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیرکردن نخبگان سیاست گذاری و جامعه مخاطب نمیتوانیم به جلو ببریم.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با حرف هایی که هم اکنون در انتخابات می شنوم و انتخابات کم فروغی که خواهیم داشت یک نگرانی دارم اظهار داشت: ناچار به اتخاذ سیاست های رفاهی صدقه ای برای جبران نارضایتی خواهند بود. معتقدم که در مباحث اجتماعی گشایش هایی ایجاد و سیاست های رفاهی صدقه ای به شدت توسعه پیدا می کند. چونکه سیاست رفاهی توانمندساز نیازمند نیازمند سرمایه اجتماعی بالا و اعتماد به این نوع سیاست هاست.
منبع:

1400/03/06
15:09:15
0.0 / 5
1041
تگهای خبر: برنامه , پروژه , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام