جلسه محاکمه یکی از بازداشتی های ناآرامی های اخیر

جلسه محاکمه یکی از بازداشتی های ناآرامی های اخیر

خبرگزاری نام: جلسه محاکمه یکی از بازداشتی های ناآرامی های اخیر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران اجرا شد.به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

دادگاه رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر، به ریاست قاضی افشاری انجام شد.

بر اساس کیفرخواست صادر شده در این نشست دادگاه ماهان صدرات مدنی فرزند کاظم فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران جزو افرادی بوده که در تاریخ۲۰ /۰۷/ ۱۴۰۱در اغتشاشات شهر تهران شرکت کرده و مرتکب جرایمی شده است.

وی متهم به محاربه بوسیله کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که سبب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم مقابل امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی است.

برمبنای فیلم و تصاویر دوبین های مداربسته، متهم در محل اغتشاشات مبادرت به آتش زدن موتور سیکلت و مسدود کردن خیابان کرده است.

همچنین متهم ماهان صدرات مدنی با شاکی خصوصی درگیر و او را با چاقو مجروح کرده است.

پس از قرائت کیفرخواست که توسط نماینده دادستان صورت گرفت، قاضی افشاری با دعوت یکی از شکات این پرونده از او خواست تا درباب حضور متهم در محل وقوع حادثه شهادت دهد.

یکی از شکات در جریان این دادگاه اظهار داشت: بنده کارمند یک شرکت خصوصی هستم و هر روز بامداد سرکار رفته و راس ساعت چهار بعد ازظهر از شرکت خارج می شوم.

وی افزود: بنده به همراه دوستم در عصر روز ۲۰ مهر ماه، سوار بر یک موتورسیکلت درحال تردد از خیابان ولیعصر – چهارراه مدرس به سمت میدان راه آهن – بودیم که متوجه شدیم چندین موتورسوار بصورت گروهی در خیابان رعب و وحشت ایجاد می کنند.

وی ادامه داد: این موتورسواران که بصورت گروهی حرکت می کردند، با توقف در بعضی از میادین و سر دادن شعار مقابل نظام، قصد داشتند مردم را به تجمع، تشویق و دعوت کنند و با رجزخوانی و تهدید مردم از آنها می خواستند که حلقه اعتراضات را شکل دهند.

شاکی این پرونده اظهار داشت: این موتورسواران در ادامه مبادرت به تعقیب موتور سیکلت ما کرده و با لگد پراکنی به سمت موتور در حرکت – گویی که در اجرای این عملیات حرفه ای هستند – موتور سیکلت ما را در نزدیکی مهدیه تهران واژگون کرده و در ادامه متهم- ماهان صدرات مرنی- با در دست داشتن یک فقره چاقوی سلاخی، از پشت، دوستم – راکب موتور – را از ناحیه بازوی دست چپ مورد حمله قرار داد.

وی اشاره کرد: این فرد و سایر موتورسواران به همین اقدام اکتفا نکرده و تلاش کردند شلنگ بنزین موتور ما را قطع کنند اما به سبب این که محل شلنگ بنزین را پیدا نکردند، چاقوی همراه خودرا در باک بنزین موتورسیکلت فرو کرده و نهایتاً با روشن کردن فندک، مبادرت به آتش زدن موتور سیکلت ما در ملا عام نمودند.

شاکی نخست این پرونده اشاره کرد: طبق اقرار متهم، این افراد ما را به عنوان مامور لباس شخصی شناسایی کرده بودند و این در حالیست که ما اصلا در راه حرکت به خانه بودیم و هیچ توقفی نداشتیم. با اینحال وقتی این فرد ما را مورد حمله قرار داد فریاد می زد که آهای مردم من لباس شخصی را زدم!

شاکی این پرونده اشاره کرد: در زمان طرح شکایت از بنده پرسیدند که آیا چهره این فرد ضارب را دیده ام یا نه که من گفتم چهره این ضارب را به خاطر دارم و ضمنا به یاد دارم که روی دو دست این فرد خالکوبی شده بود.

قاضی افشاری در ادامه از متهم خواست که دستان خودرا در معرض دید دادگاه قرار دهد و در ادامه از شاکی پرسید، خالکوبی که مشاهده کردید در همین محل بود؟ که شاکی به قاضی افشاری جواب مثبت داد.

قاضی افشاری در ادامه از شاکی پرسید آیا شما در آن روز در ماموریت بسیج و یا در ماموریت مبارزه با ناآرامی ها بودید؟ که شاکی به این پرسش جواب منفی داد.

قاضی افشاری در ادامه پرسید آیا شما این فرد را قبل از این درگیری دیده بودید؟ آیا این فرد با شما خصومتی شخصی داشته است؟ که شاکی باز هم به این پاسخ جواب منفی داد.

در ادامه این جلسه قاضی افشاری از شاکی دیگر پرونده خواست توضیحات خودرا به محضر دادگاه ارائه نماید.

شاکی دیگر اظهار داشت: من در این حادثه راکب موتور بودم. پس از آن که موتور به وسیله لگد پراکنی این موتورسواران واژگون شد، متهم به سمت من حمله کرد و بنده را مورد مشت زدن و الفاظ رکیک قرار داد و در ادامه با چاقو، بازوی دست چپ بنده را مجروح کرد.

قاضی افشاری از شاکی پرسید آیا ضارب شما این آقا (اشاره به متهم) بود؟ که شاکی به این پرسش پاسخ مثبت داد.

سپس قاضی افشاری از شاکی پرسید: نکته ای که برای این دادگاه اهمیت دارد این است که شما بعد از آن که ضربه اول را متحمل شدید دیگر با این فرد چهره به چهره بودید؟

شاکی پاسخ داد: بله. ما تنها با این متهم حاضر در جلسه دادگاه درگیر شدیم.

سپس قاضی افشاری رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی از متهم ماهان صدرات فرزند کاظم خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

متهم ابتدائا اظهار داشت: من بوسیله استوری که دوستم به من نشان داد تشویق شدم که در خیابان قلمستان حاضر شوم. ما چند موتور بودیم و پس از حضور در این محل، دوست موتور سوارم جلوی موتور این آقایان – اشاره به ۲شاکی- درگیر شدم و دو مشت بصورت این آقا – شاکی راکب موتور- زدم و چاقویی دستم نبود.

وی افزود: سپس یک ضربه به باک بنزین موتور این آقا- شاکی- وارد کردم و در ادامه دوستم به من فندکی داد و نهایتاً موتور را آتش زدم.

قاضی افشاری از متهم پرسید با چه وسیله ای به موتور ضربه وارد کردی؟ که متهم در جواب اظهار داشت: با مشت این ضربه را وارد کردم و همه این حوادث زیر یک دقیقه رخ داد و قدرت تصمیم گیری نداشتم.

قاضی افشاری در ادامه پرسید، آیا شما در گیری فیزکی با این آقایان را قبول دارید؟ متهم در ادامه اظهار داشت: بله. اما من آنها را با چاقو نزدم.

قاضی افشاری در ادامه اظهار داشت: شما آتش زدن موتور این آقایان را قبول دارید که متهم به این پرسش هم پاسخ مثبت داد.

قاضی افشاری از متهم پرسید دلیل آتش زدن موتور این آقایان چه بوده است؟ متهم اظهار داشت: من جوگیر شده بودم.

قاضی افشاری در ادامه اظهار داشت: شما پیش از درگیری با این افراد مردم را تحریک به اغتشاش کردید. آیا این اقدامات را انجام داده ای یا خیر؟ متهم اظهار داشت: خیر. من هیچ کس را تحریک نکردم.

قاضی افشاری در ادامه اظهار داشت: اما درتلفن همراه شما پست هایی مربوط به تحریک مردم به اغتشاشات وجود دارد. متهم پاسخ داد: این پست ها مربوط به من نیست. من فقط یک فیلم از اغتشاشات را برای دوستم ارسال کردم.

قاضی افشاری در ادامه پرسید چه چیزی موجب باشد مسیر افرادی که نه نیروی نظامی و انتظامی هستند و نه آنها را می شناختی را ببندی و به آنها لطمه بزنی؟ متهم در پاسخ اظهار داشت: من جوگیر شدم و البته دوستم فریاد می زد که این افراد بسیجی هستند.

قاضی افشاری بیان کرد: آیا این دفاع شما قابل قبول است که می گویید نفهمیدم و موتور این افراد را آتش زدم و افزود: این افرادی که شما به آنها لطمه زدید، هیچ لباس نظامی نداشته و حتی می کوشند وارد میدان اعتراضات شما نشوند اما شما این افراد را دنبال کردید که این اتفاقات رخ دهد، چرا؟
متهم در ادامه اظهار داشت: قرار نبود ما کسی را بزنیم و حریق ایجاد نماییم قرارمان این بود که با بچه ها برویم و شعار بدهیم.

قاضی افشاری در ادامه اظهار داشت: پس شما از قبل می دانستید برای بی نظمی در نظم اجتماعی اقدام خواهید کرد. متهم اظهار داشت: بله.

رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی و انقلاب تهران در ادامه روند برگزاری دادگاه با دعوت از وکیل متهم خواست دفاعیات خودرا بیان کند.

وکیل متهم با حضور در جایگاه ضمن دفاع از موکل خود اظهار داشت: درباره ی اتهامات کتک کاری و آتش زدن موتور سیکلت تصمیم گیری را به دادگاه واگذار می کنم.

وی افزود: درباره ی بهتان محاربه بوسیله کشیدن سلاح سرد، تصاویر را دیدم، متهم موضوع کشیدن سلاح سرد را انکار می کند.

قاضی افشاری از وکیل مدافع پرسید، پس چه کسی به شاکی ضربه زده است؟ وکیل متهم اظهار داشت: در شلوغی شکل گرفته ممکن بوده یک نفر از پشت به این فرد حمله کرده باشد.

در ادامه به دستور قاضی، فیلمی از صحنه درگیری رخ داده که بوسیله یک دوربین مداربسته ضبط شده بود در دادگاه به معرض نمایش گذاشته شد و متهم بعد از دیدن تصاویر باردیگر ادعا کرد که چاقو در دست ندارد.

سپس یکی از شکات پرونده اظهار داشت که در فیلم مشخص است که متهم باک موتور من را با چاقو سوراخ می کند و شواهد آن موجود است، این در حالی است متهم می گوید چاقو در دست نداشته است.

متهم پاسخ داد: من با دست بر روی باک بنزین موتور واژگون شده می کوبم و در دستم چاقو نیست. من فقط در گیری و آتش زدن موتور سیکلت را قبول دارم.

قاضی افشاری در ادامه ختم جلسه دادگاه را اعلام نمود.

منبع:

1401/08/12
14:47:28
0.0 / 5
534
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
لینک دوستان خبرگزاری نام
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام